-NUUT-SOEKEND-VARS- 


                   nagedink oor ons
 
 
  LIGGAAMLIKE OPSTANDING 
 
... en
gebeure rondom Dr Johann Ernst, Prof Julian M
üller, Dr André Bartlett
                      ... en enorme hoop vir die

           TOEKOMS!

Baie studente het vir Dr Johann Ernst, huidige aktuarius van die NG Kerk respek gehad tydens hulle teologiese opleiding in die jare 2001-2006 by Tukkies. Dr Ernst is skerp, kan

                                            buite die boks
Picture
dink en het ‘n merkwaardige kennis van die NG Kerk se geskiedenis en menseregte. Vir my persoonlik onthou ek 'n uiters aangrypende gesprek oor die  Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis wat ons in sy sitkamer in Doornkloof, Centurion gehad het in 2004. Met ‘n heerlike koppie koffie in die hand, het ek aandagtig gesit en luister na: i) die interessante verhale van Engelse en Afrikaans voorgeslagte in die Ernst familie (as ek nog mooi onthou – help my gerus weer reg, Dr Ernst?); ii) spesifiek sy kommer oor Prof Sakkie Spangenberg van die Nuwe Hervorming se teologiese uitsprake as NG proponent; iii) en ook sy persoonlike betrokkenheid by laasgenoemde se leerdwaling ondersoek deur die ring van Lyttelton. Ek sou nie lank na ons gesprek nie byvoorbeeld die volgende oor die ondersoek in die koerante lees:

“Terwyl die ring [van Lyttelton] sê die ‘Christelike ge­loof kan nie losgedink word van die liggaamlike opstanding van     Christus nie, waarby die Christendom staan of val’, sê Spangenberg dis vir hom moeilik om aan die fisieke opstanding uit die dood en Christus se herverskynings te glo. Dit gebeur gewoon nie in sy leefwêreld nie ... Christus se versky­nings aan sy dissipels verklaar hy daar­uit dat hulle so intens met Jesus saam­geleef het, dat Hy ná sy dood steeds vir hulle 'n werklikheid was” (Rapport 21 Maart 2004).

Picture
Hierdie berig het geresoneer met my en Dr Ernst se gesprek in sy sitkamer. Terugskouend onthou ek ook vaagweg dat Dr Ernst later nogal positief na ons interessante gesprek by sy huis verwys het. In die nadraai van die studente-verklaring oor Jesus se liggaamlike opstanding en professore Julian Müller, Jurie le Roux en Dirk Human van Tukkies se uitsprake (15 Junie 2005), en die stappe wat die kuratorium teen my ingestel het, het daar ook op 2 Oktober 2005 ‘n insiggewende koerantberig verskyn met kommentaar van Dr Ernst. Hy was verstommend reguit oor sy persoonlike kommer:

“Die Oos-Transvaalse Sinode van die NG Kerk wil formeel in gesprek tree met die teologiese fakulteit van die Universiteit van Pretoria om wat die Sinode noem "die einde van teologiese opleiding van NG Kerk-predikante" aan dié teologiese skool te verhinder. Dié drastiese stap hou verband met tugstappe teen mnr. Ferdie Mulder (32), 'n student in die fakulteit, wat vroeër vanjaar in 'n vlugskrif verskeie klagtes geopper het teen vooraanstaande hoogleraars in die UP se fakulteit teologie ... Mulder se verhoor word wyd bespreek in die NG Kerk omdat dit teologiese kwessies aanroer waaroor hewige debatte tans woed .. ‘Die probleem is baie groter as wat ons dink. Die dagbestuur van die kuratorium help ons nie deur bloot te verwys na die ongeregverdigde en ongesubstansieerde beskuldigings nie, terwyl daar wel gesubstansieerde kritiek is waarvan ons werk moet maak,’ sê die moderator, dr  Johann Ernst, in die agenda ... Hy eis formele reaksie hierop en sê optrede is noodsaaklik, ‘anders kan dit die einde van teologiese opleiding by die UP beteken” (1).

Al het ons nie regtig weer persoonlike kontak met mekaar gehad na die 2004 gesprek by sy huis nie (in 2006, ten tye van my dissiplinêre verhoor deur die kuratorium, hét ons wel ook by Greenfields in Erasmuskloof koffie gedrink), sou ek tog kon waag om te sê dat ons 2004 gesprek baie na aan ‘n Gamaliël ervaring vir my persoonlik was. Eerlikwaar!

Al hierdie betekenisdraende gebeure maak my daarom van nature huiwerig en versigtig om kommentaar te lewer op die Kerkbode berig (15 Februarie 2012)  “Aktuarius verwerp geskorste student se aantygings” (Dr Ernst is die “Aktuarius”, en ek is die “geskorste student”). Inteendeel, net nadat hy sy kritiek oor my
 
                            Facebook

Picture
                                              brief (Raad aan NG studente na André Bartlett aanstelling by die Sentrum vir bedieningsontwikkeling by die Universiteit van Pretoria – 3 Februarie 2012) op Kerkbode se Facebook muur geplaas het, het ek dadelik geantwoord deur onder meer te sê dat ek Dr Ernst uit respek, uit my boek Opgestaan (2011) probeer hou het. Ek wou hom nie regstreeks betrek by veral sommige moeilike en komplekse gebeure by Tukkies en die kuratorium nie – al sou mens seker kon.

Maar nou het Dr Ernst, op ‘n manier ‘n Gamaliël vir my tydens my teologiese studies, besluit om te reageer op my briewe waarin hy interessant genoeg aan die einde van sy brief, ‘n ánder en nuwe Gamaliël hartlik welkom heet by Tukkies en hom ook heelhartig aanbeveel vir al die NG teologie studente - ‘n  Gamaliël wat egter vir sommige gelowiges kontroversieel is oor onder meer sy betrokkenheid en optrede tydens die leerdwaling-ondersoek aangaande Prof Julian Müller in 2006 (2). ‘n Krities-solidêre respons op ‘n eertydse
                                         Gamaliël

Picture
se onlangse kritiek op jou werk, is ‘n moeilike en gewigtige uitdaging. So ‘n respons moet allereers respekvol wees, en dan ook goed nagevors en gemotiveerd - Gamaliëls hét jare se ervaring en speel nie saam met liggewigte in die vlak waters van die teologie nie. Hulle het lankal uitgevaar na die

      DIEP WATERS

Picture
                         van die oseaan. Of ek gaan wegkom van die vlak waters by die rotse is oop vir beoordeling, maar ek het geen ander keuse as om aan't swemme te gaan nie. Dr Ernst se opmerkings is ‘n uitnodiging na die diep water waar hy en ander reeds vir ons wag.

Daarom neem ek die vrymoedigheid om ‘n verdere (en natuurlik óók subjektiewe) bydrae te probeer maak tot die relevante sake. Om die konteks van hierdie skrywe te begryp sien die bylaag aan die einde.  

Myns insiens is daar veral twee besonder belangrike sake in Dr Ernst se skrywe wat grondige en billike nadenke noodsaak omdat dit baie gelowiges raak. Die eerste is interessant genoeg die laaste saak in Dr Ernst se skrywe waar hy melding maak van sy geloof in en verkondiging van die liggaamlike opstanding van Jesus. Die ander saak handel oor die verband tussen Dr André Bartlett se nuwe aanstelling by Tukkies, en sy betrokkenheid by Prof Julian Müller se leerdwaling ondersoek in 2006. Hierdie twee sake was ooglopend die belangrikste sake in sy skrywe. Ek begin dan met Dr Ernst se uitsprake oor Jesus se opstanding.


“Het Jesus fisiek opgestaan?  Nee!”

Picture
 
- so skryf Dr Ernst in sy artikel in Beeld (25 Julie 2009) Niks meer nie, en niks minder nie”. Soos die bekende kerksake joernalis Neels Jackson in ‘n ander konteks al oor ‘n ander groot teoloog gesê het met wie hy verskil, moet ek ook wat betref Dr Ernst se nuwe belydenis oor Jesus se liggaamlike opstanding in Kerkbode erken: Ek het te veel respek vir u om te sê dat u lieg. Ek glo u tree uit oortuiging op, met goeie bedoelings ook (sien Jackson Beeld, 06 Oktober 2009) – en ek voeg by, wat die opstanding van Jesus betref, is u 2009 Beeld artikel ‘n toonbeeld van ‘n bepaalde eksegeties-filosofiese tradisie en onderlegtheid.

Maar wat is dan die probleem, of wat saai dalk verwarring daarin vir sommige gelowiges gegewe die 2012 Kerkbode en Facebook belydenis wat Dr Ernst gekies het om uit te spreek? Laasgenoemde is ‘n belydenis oor Jesus se liggaamlike opstanding bietjie meer as twee jaar na Dr Ernst se 2009 Beeld artikel. Die probleem is dalk

Picture
          DIT:
                             In 2009 beskuldig Dr Ernst diegene wat Jesus se fisieke of liggaamlike opstanding bely daarvan dat hulle (saam met die 2009 moderators van die NG Kerk) in die “vlak water tussen die rotse gaan lê” het. Hulle kom nie by die “diep waters” uit waar hý en Prof Julian Müller is nie. Húlle bely die “opstanding”, maar nie die “fisieke” of “liggaamlike” opstanding nie. Die moderators en die meeste gelowiges word “teruggedryf deur dit wat die kerkvolk nou wil hoor”. Maar seker die ernstigste aantyging wat Dr Ernst maak, is dat geloof in ‘n fisieke of liggaamlike opstanding klaarblyklik gebou word op “vreemde en 

                      valse vastighede”. 
                                                                    Dus, so 'n geloof is soos 'n persoon wat dink sy huisie by die see staan op die stewige rotse, maar is in werklikheid gebou op die sand en besig om inmekaar te val. Om in ‘n fisieke en liggaamlike opstanding te glo, is klaarblyklik vreemd en vals. Anders gestel, sulke gelowiges gaan oneerlik met die Bybel om en hulle interpretasies van wat met Jesus na sy opstanding gebeur het, is vals. Dus, hulle glo in ‘n valse Jesus! Dáárom is Dr Ernst se 2012 Kerkbode brief moeilik om te begryp, omdat hy daarin spesifiek verklaar dat hy “uit (sy) hart die liggaamlike opstanding van Jesus bely en verkondig”. Of hy het dalk sy standpunt verander?
In sy 25 Julie 2009 Beeld artikel (waarin daar natuurlik baie is waarmee mens kan saamstem!) wil Dr Ernst nie bely dat Jesus fisiek of liggaamlik uit die dood opgestaan het nie. Hy skryf byvoorbeeld soos volg: 

“Dit is Jesus wat sterf én opstaan. Hy – nie sy liggaam nie – het opgestaan tot ’n nuwe lewe”  ... Het Jesus ‘fisiek’ uit die dood opgestaan? Paulus voer aan Jesus het juis nie fisiek uit die dood opgestaan nie. Hy bring die woord fisiek (psuchon) spesifiek in verband met wat Jesus ná sy opstanding nié meer is nie ... Het Jesus fisiek opgestaan? Nee!” (3).

Dus, in 2009 het Jesus vir Dr Ernst “opgestaan”, maar “nie sy liggaam nie” en dit was ook nie ‘n “fisieke” opstanding nie, maar in 2012 het Jesus vir Dr Ernst liggaamlik opgestaan. Ek waag dit daarom om ‘n paar voorlopige opmerkings te maak wat betref Dr Ernst se 2009 artikel. Ek doen dit, nie om daardeur met hom in ‘n geskil betrokke te raak nie, of om my interpretasie te verhef tot die enigste moontlikheid nie (ek besef ek is nog jonk en het nog baie om te leer!), maar ter wille van gelowiges wat dalk belang stel in van die nuutste en opwindende navorsing oor Jesus en gelowiges se opstanding hier in Cambridge, Europa en Noord-Amerika, en vir diegene wat dalk in die duister is oor sommige interpretasies. Nadat ek dit probeer doen het, reageer ek verder op Dr Ernst se  ondersteuning van Prof Müller se verstaan van die opstanding en ook ander relevante en uiters insiggewende sake in die lig daarvan. 

          Fisieke opstanding of nie?

Picture
Daar is min verantwoordelike Christen bybelwetenskaplikes wat sal ontken dat Jesus na sy opstanding aan die een kant bonatuurlik kon verskyn en verdwyn, en aan die ander kant fisiek en tasbaar sigbaar was. Jesus se liggaam wat uit Josef van Arimatea se familie graf gestap het kon in dimensies beweeg waarvan ons bitter min weet.   Dit alles is 'n gegewe. Maar Dr Ernst vertaal en interpreteer die  soma psychikon en soma  pneumatikon in 1 Kor 15:44 as ‘n “fisieke” liggaam wat nie gaan opstaan nie, téénoor ‘n “geestelike” liggaam wat wel gaan opstaan. So ‘n interpretasie word al vir geruime tyd nie meer universieel as gesaghebbend aanvaar nie. 

Prof NT Wright van St’ Andrews Universiteit in Skotland gaan so ver deur te sê dat só ‘n vertaling en interpretasie uit die Grieks misleidend is! 

Hy praat elders van ‘n “jungle of
                                                                                    
                                                    misinterpretations” 
                                                                                                               oor dieselfde saak. Maar hoekom? En watter gronde gee hy daarvoor? Wright verduidelik dat diegene wat 15:44 só interpreteer in Plato se “ugly ditch” (of aaklige afgrond) geval het. In die Platonisme word die siel as onsterflik beskou en die liggaam as ‘n tronk waarbinne die siel vasgevang word. Om ontslae te wees van die liggaam is ‘n bevryding vir die siel.  

Met dit as agtergrond, toon Wright dat sommige vertalings van 15:44 aanneem dat Paulus die opstandingsliggaam beskryf as “non-physical – something which you could not touch, could not see with ordinary eyesight ...”. Daarom die verwysing na Plato se “ugly ditch”.

Wright toon aan dat ons alreeds in 1 Kor 2:14-15 te doen kry met psychikon en pneumatikon waar die eerste gereeld vertaal word as “siel”, en die tweede as “gees”. Hier aanvaar die psychikos mens nie die dinge van die pneumatikos mens nie, omdat dit geestelik beoordeel word, en die pneumatikos mens alles kan onderskei. Daar is egter geen moontlikheid van ‘n “fisieke” mens teenoor ‘n “geestelike” mens hier nie. Duidelik is albei fisieke mense – dit is nie die issue nie – die issue is eerder of hulle (in hulle fisieke liggame) gelei word deur die Gees van God wat in gelowiges woon. 

Dieselfde geld vir 1 Kor 12 oor die geestelike gawes. Die pneumatika (geestelike gawes) is sekerlik nie “geestelik” in die sin van nie-fisiek of nie-liggaamlik nie - die geestelike gawes staan nie teenoor die fisieke liggaam nie, maar gaan eerder oor hoe die geestelike gawes ín ons fisieke liggame gestalte kry.  Wright stel dit treffend:  

When Paul discusses pneumatika ... these ‘spiritual gifts’ are certainly not ‘spiritual’ in the sense of ‘non-physical’, but involve in most cases the operation of the Spirit precisely on aspects of one’s physicality”.

Prof Anthony Thistelton van Nottingham, Engeland, wat reeds twee ekstensiewe kommentare oor 1 Korintiërs geskryf het, skryf onlangs (2012) dat dit presies dít is wat ons in 1 Kor 2:14 én 15:44 vind. Daar is nie ‘n Platoniese dualisme in Paulus tussen die fisieke en liggaamlike aan die een kant en ‘n onsterflike siel of gees aan die ander kant nie. Kyk byvoorbeeld ook hoe Paulus in sy heel eerste brief, 1 Thessalonisense in 5:23 praat van

    liggaam-siel-gees
 

Picture
                 as 'n eenheid. In 2011 het Dr Michael R Licona (PhD by Tukkies met lof by Prof Jan van der Watt, Prof Richard B Hays as eksterne eksaminator) in ‘n intensiewe woordstudie wat strek vanaf die agste eeu v. C. tot die derde een n. C. ‘n totaal van 846 verwysings na psychikon gevind. Met enkele uitsonderings was die betekenis nooit “fisiek” of “materieel” gewees nie. So ook het hy ‘n woordstudie gedoen oor pneumatikon wat 1131 keer voorkom. Met een uitsondering, was die betekenis nooit immaterieel of nie-liggaamlik nie. 

In 2011 het Prof Kenneth E Baily in sy ekstensiewe kommentaar op 1 Korintiërs vanuit ‘n midde-Oosterse perspektief die volgende oor 15:44 bygevoeg: “The word (“psychikos”) has nothing to do with the substance of the person but only with his or her character”. Wanneer ons soma pneumatikon vertaal moet ons volgens Baily eerder praat van ‘n 

   “spirit - filled - constituted -

                                  physical  body”

En dít sê Baily met gesag nadat hy Siriese, Arabiese en Hebreeuse vertalings vanaf die vierde eeu n. C. tot en met die een-en-twintigste eeu nagegaan het. Baily het bevind dat daar in geen vertaling “overtones of a ‘disembodied spirit’” was nie. Beide die soma psychikon en soma pneumatikon het hiervolgens ‘n fisieke, liggaamlike deel.

Maar wat is dan die onderskeid tussen die twee soorte liggame as dit nie gaan om die fisieke/nie-fisieke of materiële/nie-materiële nie?

Wright en verskeie ander (soos Baily) toon aan dat dit vir Paulus nie gaan om die substansie van die opstandingsliggaam nie, maar om die oriëntasie en geanimeerdheid daarvan. Wright beskryf dit met ‘n mooi beeld: 

“It is the difference between speaking of a ship made of steel or wood on the one hand and a ship driven by steam or wind on the other”. 

En dít vat die Jerusalem Bybel nogal goed vas wanneer dit verklaar: “when it is sown it embodies the soul, when it is raised it embodies the spirit”. Die soma pneumatikon kan dus vergelyk word met ‘n skip wat 

                       AANGEDRYF

Picture
                                         word met stoom of deur die wind, maar wat bestaan uit hout of staal. Dr Albert Garcilazo van Kalifornië is daarom in die kol as hy in 2007 die volgende stelling maak:

“... the expression (soma psychikon) as  ‘physical body’ ... is not an accurate translation because it presupposes a dichotomy between the physical and the spiritual which is what Paul is actually combatting”.

Die soma psychikon en soma pneumatikon in 1 Kor 15:44 (en ook 2:14-15) is dus volgens ‘n beduidende hoeveelheid bybelwetenskaplikes (sien ook byvoorbeeld Bruce Winter, Donald Hagner, Brian Rosner, Roy Ciampa, Richard B Hays, Gary Habermas, Robert Gundry, William Lane Craig, Craig Keener) ongetwyfeld nie gelyk aan of vertaalbaar met ‘n “fisieke” teenoor ‘n “geestelike” liggaam nie. In konteks verwys dit eerder na die “natuurlike menslike lewe” wat sondig en verganklik is (wat Dr Ernst wel elders ook noem), teenoor ‘n liggaam waarvan die fisieke nie afwesig is nie, maar wat vrygemaak is van die sonde, die natuurlike lewe en sterflikheid, en in die herskepte skepping met Jesus se koms opgewek sal word om beklee, omarm en getransformeerd te leef in en deur die Gees van God. Daar is kontinuïteit en diskontinuïteit. Die sonde, dood en sterflikheid bly agter, en ‘n fisieke liggaam onder beheer van die Gees, staan op.

Picture
Die saad metafoor (15:37-44) wil ten minste twee dinge sê: Daar is kontinuïteit tussen die liggaam wat sterf en wat opstaan, én diskontinuïteit omdat die sonde, dood en sterflikheid agterbly. Tertullianus het in die tweede eeu ‘n mooi beeld gebruik om die saad-metafoor te probeer verduidelik:

For never, when wheat is sown and dissolved in the earth, does barley force itself up, but only that same species of grain ...”.

Picture
Dr Albert Garcilazo maak ook ‘n paar relatief onbekende dimensies hier vir ons oop. Hy toon aan dat die agtergrond tot Paulus se gebruik van die saad-metafoor in die konteks staan van Joodse rabbi’s se verduidelikings van die opstanding van die liggaam, sowel as aanknopingspunte met spesifiek sommige van die Stoïsyne filosowe se verstaan van saad en materie. Wat die Joodse agtergrond betref noem hy as voorbeeld ‘n interessante gesprek tussen Koningin Cleopatra en Rabbi Meir. Koningin Cleopatra verduidelik aan Rabbi Meir dat sy weet die dooies sal uit die stad (Jerusalem) kom soos gras van die aarde. Maar sy wil by hom weet of hulle kaal of met klere gaan opstaan? Rabbi Meir antwoord met die saad-metafoor:

If a grain of wheat was buried naked and comes out of the ground abundantly clothed, how much more will the righteous be dressed in their clothes!” (4).

Wat die aanknopingspunt met Stoïsynse filosowe betref (spesifiek Senneka – ‘n tydgenoot van Paulus) toon Garcilazo dat daar geglo was dat elke mens goddelike saad (semina divina) besit wat verstrooid deur die sterflike liggaam voorkom. Persone wat as goeie tuiniers optree en die saad goed versorg, sal uiteindelik ontwikkel en die beeld van hulle bron reflekteer.

Paulus gebruik dus die saad-metafoor wat in sy tyd relatief algemeen bekend was, om sodoende die moontlikheid van groei en lewe uit die dood te probeer verstaanbaar maak vir sy opponente in Korinte.  Die opponente was moontlik onder invloed van filosofiese strominge soos die van die Platonisme, Stoïsyne of Epicuriers. 

Hierdie groepe het die moontlikheid van ‘n liggaamlike opstanding ontken, meer nog, dit was as lagwekkend beskou soos Handelinge 17: 18-23 aantoon. In 1 Kor 15 gooi Paulus dus die heersende filosofiese appelkar behoorlik om deur die saad-metafoor te verbind met 'n liggaamlike opstanding. Paulus gaan dus

                            kreatief

Picture
                         en vindingryk te werk met die heersende filosofiese tradisies op die markplein, en gebruik sommige kategorieë wat in die Stoïsynse filosofie voorkom om die moontlikheid van groei en  liggaamlike opstanding te probeer verduidelik.   

Natuurlik gaan ons nie soos Lazarus eendag uit die dood opstaan nie. Hy het weer gesterf omdat hy soos ons almal nog onderworpe is aan die sonde en die dood. Ons gaan opstaan met fisieke liggame onder beheer van / en aangedryf deur die Gees van God wat nooit weer sal sterf nie. Gelowiges gaan egter ook nie in die nuwe hemel en nuwe aarde liggaamlose “geeste” of engeltjies wees wat harp speel en op sagte wolke sit nie – dit is ‘n drogbeeld van die Nuwe Testament wat deur onder meer Maria Shriver (Arnold Schwarzenegger se voormalige vrou) se kinderboek

                                                                          
What’s Heaven? 

Picture
in 1999 gepopulariseer was. Sien byvoorbeeld ook die bekende panteïs en New Age denker Louise L Hay, wat in haar New York topverkoper Heart Thoughts, A Treasury of Inner Wisdom, verstommend naby die eerste eeuse Stoïsyne kom wanneer sy byvoorbeeld sê:

 “All people we know who have left the planet are still here in pure essence and pure spirit. They always have been, they are now, and they alway will be. It is true that we will not connect with their physical bodies again, but when we leave our bodies, our spirits will connect. There is no loss. There is no death. There is only a cycling and recycling of energies – a changing of form. When we connect with our spirits, we go beyond all petty things. Our understanding is so great. Our spirit, our soul - the very essence of who we are - is always safe, secure, and alive”.

Deur God se genade, liefde en menslik-onbegryplike skeppingskrag gaan gelowiges op ‘n asemrowende, getransformeerde en materiële aarde met fisieke, onsterflike en sondelose liggame leef in en deur die skeppingskrag van die Heilige Gees.
Dit is ook wat Romeine 8 vir ons wil leer. 
Die skepping word vergelyk met ‘n vrou met 
                                                         geboortepyne   

                                                                                         wat uitsien na die geboorte van haar kind (8:22). Die beeld wil ons help om te verstaan dat die skepping getransformeer en nie vernietig sal word nie. In dieselfde konteks skryf Paulus aangrypend oor ons toekomstige opstanding in 8:9-11: 

“En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle “
thneta somata” (sterflike liggame) lewend maak deur sy Gees wat in julle woon”. 

Onlangs (2012) het Prof NT Wright die verband tussen ons toekomstige fisieke opstanding en die herskepte skepping so beskryf:

If you belong to Jesus the Messiah, if his spirit dwells in you, if you are a worshipper of the one true God, maker of heaven and earth – then however you may feel at the moment, whether you are sick or healthy, handsome or jaded, you are simply a shadow of your future self. God intends to transform the ‘you’ you are at the moment into a being– a full, glorious, physical being – you will be much more truly ‘you’ than you’ve ever been before. Sin, by distorting and downgrading our specific God-given capacities and vocations makes us more and more alike in our degradations. Jesus makes us more and more alive in our uniqueness, and the resurrection will complete that in a great act of  new creation”.

Picture
Gaan ons dus fisiek en liggaamlik uit die dood opstaan wanneer Jesus weer kom? Dr Ernst sê in 2009 nee, maar ons kán en mág met integriteit, nederigheid en groot opgewondenheid bely: Deur die kragtige en genadige werking van God se Gees,

                      JA!

Gaan ons anders wees as nou? Sekerlik! Ons kan met verwagting uitsien na die
soma pneumatikon omdat geen dood en sonde dan meer sal wees nie. Dán is ons deur die Gees vir altyd verlos van tydelikheid en ons doodsbestaan (5).

Gaan ons liggame minder fisiek wees? Nee! Los van die sonde, dood en sterflikheid, maar gewis fisiek. Dáárom vind ons in die Apostoliese geloofsbelydenis nie maar net ‘n verwysing na die “opstanding” nie, maar spesifiek:

         
Ek glo in die opstanding van die liggaam...

Sien ook die aangrypende Heidelbergse Kategismus vraag en antwoord 58 waar dit nie maar net oor die nut van die opstanding gaan nie (HK 45), maar spesifiek oor die troos wat die liggaamlike opstanding bring:

Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, my Hoof, opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word”.

Kyk gerus in Opgestaan (p66-69) vir ‘n verdere poging om genuanseerd hieroor na te dink.

Picture

       
          Dr Ernst se
lofrede vir Prof Müller

                 se “opstanding” in 2009


Dr Ernst lewer ‘n lofrede vir Prof Müller in sy 2009 Beeld artikel. Hy is erg krities oor diegene wat in Jesus se fisieke en liggaamlike opstanding glo en deel selfs pakslae uit aan al die NG moderators wat in 2009 juis dít bely het. Hulle het die water vertroebel en in die “vlak water tussen die rotse gaan lê”.

Hierteenoor is Dr Ernst een van diegene wat klaarblyklik saam met Prof Müller die “diep water” bereik het - hulle glo in 'n soort “opstanding” wat op 'n dieper vlak lê. Hulle  bely nie die fisieke of liggaamlike opstanding nie, slegs dat Jesus “op die derde dag weer opgestaan het” (sonder om vier reëls verder in die Apostolicum te lees waar daar staan: “ek glo in die opstanding van die liggaam”.)

Kom ons vergelyk dit met uitsprake wat Dr Ernst voor en na 2009 gemaak het:

Op 21 Maart 2004, berig Annemarie Mieschke soos volg oor die Prof Sakkie Spangenberg leerdwaling-ondersoek deur die Ring van Lyttelton waarby Dr Ernst ten nouste betrokke was:

Terwyl die ring (van Lyttelton) sê die ‘Christelike ge­loof kan nie losgedink word van die liggaamlike opstanding van Christus nie, waarby die Christendom staan of val’, sê Spangenberg dis vir hom moeilik om aan die fisieke opstanding uit die dood en Christus se herverskynings te glo. Dit gebeur gewoon nie in sy leefwêreld nie ... Christus se versky­nings aan sy dissipels verklaar hy daar­uit dat hulle so intens met Jesus saam­geleef het, dat Hy ná sy dood steeds vir hulle 'n werklikheid was” (Rapport 21 Maart 2004).

Op 15 Februarie 2012 bely Dr Ernst in Kerkbode dat hy “uit  (sy) hart die liggaamlike opstanding van Jesus bely en verkondig”.

Kom ons veronderstel dat Dr Ernst slegs in die verby gaan vinnig en kort na die liggaamlike opstanding verwys het in 2012, en dat sy uitgebreide ondersteuning van Prof Müller se “opstanding” steeds staan soos in sy 2009 Beeld artikel. Indien dit billik is, kom ons vergelyk dit met 'n paar belangrike stukke getuienis van Prof Müller, vir wie Dr Ernst onbeskaamd opgekom het. (Ek maak enkelle opmerkings oor van Prof Müller se teorieë - daar is meer uitgebreide besprekings oor van die inhoudelike sake op my akademiese blog).

Picture
Tydens die Tukkie verhoor, waar Prof Cas Vos en die drie dosente my aangekla het van oneerlikheid was daar 'n uitgebreide bespreking oor Prof Müller se verstaan van die opstanding, spesifiek in die konteks van die Nuwe Hervorming se ontkenning van die letterlike opstanding en leë graf van Jesus. Oudregter Buddy Swart, die voorsitter tydens die ondersoek wou spesifiek en by herhaling by Prof Müller duidelikheid kry oor of die amptelike belydenis van die NG Kerk oor Jesus se opstanding ruimte bied vir twee 


  RADIKAAL 

                        UITEENLOPENDE 
standpunte:

1. Dat Jesus letterlik uit die dood opgestaan het, en
2. Dat Jesus nie letterlik uit die dood opgestaan het nie.

Die konteks was gewoon duidelik dat dit oor die leë graf al dan nie gegaan het - dus, het 'n liggaam ontbind in 'n graf - met die gevolg dat argeoloë vandag die beendere kan opspoor of nie (die gesprek het spesifiek oor die Nuwe Hervorming gegaan). “Is daar ruimte vir die soort akkommodasie?” wou Regter Swart by Prof Müller weet. Prof Müller antwoord:

Ek glo so. Ek dink soos wat die NG Kerk en sy Teologie ontwikkel op die oomblik is dit veel meer inklusief as eksklusief en die klem val daarop om na mense te luister ...”

Toe daar hierna weer verwys is na spesifiek die Nuwe Hervormers se ontkenning van Jesus se letterlike opstanding, die 2003 Algemene Sinodale Kommissie verklaring waarin Jesus se letterlike opstanding bely word en die ontkenning daarvan verwerp word, en die onsuksesvolle gesprekke wat wel met lede van die Nuwe Hervorming gehou is deur die NG Kerk, het prof Müller soos volg daarop gereageer: “Dit is tog jammer né?” Ooglopend wou Prof Müller nie die NG Kerk se afkeur van die Nuwe Hervorming se verstaan van die opstanding aanvaar nie.  Waarskynlik ter wille van Prof Müller en die ander dosente het Regter Swart in sy finale uitspraak na my skuldigbevinding die 2003 ASK verklaring, en die Apostoliese geloofsbelydenis se “opstanding van die liggaam”  doelbewus geignoreer.

Regter Swart, die dosente se advokaat, en Prof Müller spesifiek het namens die hele NG Kerk besluit dat die belydenis oor Jesus se opstanding nie meer letterlik verstaan of bely hoef te word in die NG Kerk nie (7). 

In Junie 2011 het Prof Müller die implikasies van hierdie nuwe standpunt redelik goed verduidelik toe hy names die NG dosenteraad van Tukkies (met al die NG dosente se goedkeuring?) in 'n skriftelike (en nou openbare) voorlegging tydens 'n gesprek met die Ring van Louis Trichard verduidelik het van argeoloë wat “begin om grafkelders in en om Jerusalem te fynkam vir die beendere van Jesus”. Hy sê verder:

Hulle probeer reeds met DNA-toetse vasstel wat van Jesus se liggaam geword het ... En die moontlikheid is daar dat wetenskaplikes kan bevind dat die beendere van Jesus ontdek is”. Met dit as agtergrond gaan Müller verder: “Sou ons geloof sulke bevindinge kan oorleef? As ons nie onderskei tussen geloofs- en wetenskaplike aansprake nie, sal ons geloof dit nie kan oorleef nie. Gelowiges se enigste uitweg is dan om wetenskaplike bevindinge te bly beveg en verwerp. Indien ons geloof egter op ‘n ander dieper werklikheid as bloot die fisies-waarneembare, wat wetenskaplik ondersoek kan word, gebaseer is, hoef ons nie beangs te wees oor nuwe ontdekkings nie”.

Volgens Prof Müller is daar dus 'n moontlikheid dat Jesus se beendere deur argeoloë gevind kan word in 'n graf, waarvoor hy dan 'n oplossing vind deur geloof te anker in 'n “ander dieper werklikheid”, en nie die “fisies-waarneembare” nie. Dus, per implikasie behoort ons geloof nie meer geanker te word in die geloofwaardigheid, integriteit en historisiteit van die Nuwe Testament se getuienis oor Jesus se leë graf nie. Ons kan en mag per implikasies maar saam met Prof Gerd Lüdemann van die Jesus Seminaar die volgende beweer: 

“... (Jesus) your resurrection did not take place, but was only a pious wish. That is certain, because your body rotted in the tomb – that is, if it was put in a tomb at all and was not devoured by vultures and jackals ... you are not the Lord of the worlds, as your followers declared you to be on the basis of your resurrection ... You deceived yourself ... contrary to the historical truth”.

Of, ons kan ook Prof Lüdemann se goeie vriend, Prof John Dominic Crossan volg wat beweer dat Jesus se liggaam “had ... been devoured by wild dogs - a fate ... typical of crucified Roman criminals”.

Terloops, beide Prof Lüdemann en Prof Crossan se teorieë (wat ek aandagtig bestudeer het) is sedert hulle dit gepubliseer het deur 'n baie groot meerderheid bybelwetenskaplikes verwerp as onoortuigend, selfs deur meer kritiese navorsers. Verder is dit ook nogal merkwaardig dat Prof Lüdemann in 2010 tydens 'n groot kongres oor die opstanding in Leuvain-le-Nueve, België (waar ek persoonlik was), die volgende erkenning gemaak het:  

“... in academic circles, the resurrection stories have gained more credence and, in particular, the story of the empty tomb has received a historical boost.

Picture
Anders as Prof Müller, is daar in der waarheid van die wêreld se voorste Christen bybelweteskaplikes wat die nuutste argeologiese ontdekkings bitter ernstig wil opneem, sonder om enigsins “beangs te wees oor nuwe ontdekkings”. In teendeel, hulle is heel opgewonde daaroor. Sommer onlangs nog (2012) het Dr David Instone-Brewer van Cambridge in sy uitdagende boek The Jesus Scandals. Why He Shocked His Contemporaries (And Still Shocks Today) berig oor 'n fassinerende argeologiese fonds wat in die Bibliothèque Nationale de France bewaar word. Die “Nazareth Inscription”, 'n Romeinse inskripsie wat deur van die nuutste toetse deur paleontoloë gedatteer word in die jare 40-60 n. C. (dus, nie lank na die Paas gebeure nie) is 'n kennisgewing in Koine Grieks in die naam van Caesar met die volgende woorde:

Graves  and tombs ... must remain undisturbed ... If any person has destroyed or in any  manner extracted those who were buried to another place ... or has moved sepulchre-sealing stones ... they should suffer capital punishment as a  tomb-breaker”.

Dr Instone-Brewer is nie die enigste navorser wat aanvoer dat ons hier heel moontlik 'n inskripsie het wat saam met Matteus 28:11-14 gelees moet word nie. Die moontlikheid is daar dat ons Matteus, die Joodse leiers en nou die Romeinse weergawe van Jesus se leë graf het. Nadat hy die belangrikste aspekte van die inskripsie bespreek het, skryf Dr Instone-Brewer:

It is hard to find any explanation for this inscription except the emperor trying to prevent more crazy Jewish religions like Christianity springing up”.

Dit lyk na 'n bewese stelling dat die Christene, die Joodse leiers en ook die Romeine geweet het dat Jesus se graf leeg was. En dan het ons nog nie eens begin om te praat van die ongemaklik - geloofwaardige getuienis van die vrouens by Jesus se graf nie. 

Klaarblyklik, as ek Prof Müller reg verstaan kan mens maar vir Lüdemann, Crossan en ander navorsers en argeoloë volg wat dink Jesus se liggaam kan of nog gevind word in 'n Jerusalem graf, of dat dit deur wilde diere verskeur is. Al hierdie teorieë is moontlike scenarios wat geen impak het op die soort geloof wat “...
op ‘n ander dieper werklikheid ... gebaseer is ...” nie.

Hier het ons dan 'n soort geloof in die “opstanding” wat “...
op ‘n ander dieper werklikheid ... gebaseer is ...” terwyl die teorieë dat Jesus se liggaaam na sy kruisiging of ontbind, verskeur of gesteel was, gemaklik daarin kan inpas. 

Om hierdie deel af te sluit haal ek ten slotte 'n betekenisdraende paragraaf uit Dr Ernst se 2009 Beeld artikel aan waarin hy spesifiek beweer dat Prof Müller die “werklikheid van die opstanding en die leë graf” van Jesus aanvaar:

Müller het kritiese opmerkings gemaak wat ’n groot deel van die kerklike publiek nie graag wou hoor nie. Wat hulle wíl hoor, wil Müller nie sê nie – dat Jesus liggaamlik, fisiek en histories opgestaan het. Müller se weiering word as ’n swye vertolk oor die werklikheid van die opstanding en die leë graf”.

As ek Dr Ernst reg hoor wil hy eintlik sê dat Prof Müller in die “werklikheid van die opstanding en die leë graf” van Jesus glo, maar nie woorde soos liggaamlik wil gebruik nie. Dalk was Dr Ernst tot nou toe nog nie bewus gemaak van Prof Müller se uitsprake in Junie 2011 namens die NG dosenteraad van Tukkies, en ook die getuienis oor die Nuwe Hervorming tydens die 2006 verhoor by Tukkies nie. Mens weet nie.


Müller en
STEF BOS   
 
                   of Ernst en JOHNNY CASH?


Picture
Dr Ernst se kerklike en akademiese integriteit word dalk goed weerspieël in sy Beeld artikel “Stef se see of Johnny s’n?” (26 Maart 2010) waarin hy ‘n besonder noukeurige beskrywing en weerlegging van Prof Müller se post-teïstiese god wat “gebeur” en nie almagtig is nie, doen. 


In vandag se taal en denke bestaan God nie meer vir hom nie. Müller het aanbeweeg. Hy word nou gefassineer en geïnspireer deur nuwe denkraamwerke oor God. God gebeur”.

In Prof Müller se aanhaling van Stef Bos se “Lied van God”, waarin God die wind en see is,  sien Dr Ernst 'n verband tussen sy post-teïsme, panteïsme en Richard Dawkins se
                                                          
                                                            “sexed-up atheism”.

Aan die ander kant, skaar Dr Ernst hom ook by “denkende mense” wat saam met Johnny Cash (kort voor sy dood in 2003) aangrypend uit Paulus se opstandings-hoofstuk (1 Kor 15:55) kan sing:

Picture
Oh row my ship over the waves of your sea
Let me find a safe port now and then
Don't let the dark one in your sanctuary
Until it's time to pack it in

O, row, row my ship
With the fire of your breath
And don't lay a broadside on your ship as yet
Blow ye warm winds
When it's chilly and wet
And don't come to soon yet
For collecting my debt

O Death, where is thy sting?
O Grief, where is they victory?
O Life, you are a shining path.
And hope springs eternal, just over the rise,
When I see my redeemer beckoning me.

Dr Ernst se kommer oor Prof Müller se post-teïsme gee mens hoop dat daar dalk tog 'n paar stukkies van die groot legkaart na dese in die regte plek mag skuif, gegewe die  nuwe getuienis aangaande die Nuwe Hervorming, Jesus se letterlike opstanding en die gebeure rondom Regter Swart en die dosente tydens die Tukkies verhoor, en ook nou Prof Müller se uitsprake in Junie 2011 namens Tukkies se NG dosenteraad.


Dr Ernst, Dr Bartlett, en Prof Müller

                                   se ONDERSOEK

Picture
Prof Müller en Dr Bartlett het 'n gedugte span gemaak tydens die leerdwaling ondersoek by die Ooskerk reg langs Loftus in 2006. Dr Bartlett het Prof Müller bygestaan en gereeld die orde reëlings van die kommissie verbreek.

Hulle het ook dood seker gemaak dat die waardevolle kommentaar wat Prof Adrio König oor Prof Müller se kontroversiele uitsprake gemaak het, NIE behandel mag word nie. Dr Bartlett het net na hy by die ondersoek uitgestap het, Prof König se kommentaar oor Jesus se liggaamlike opstanding (wat hy saammet Prof Müller uit die ondersoek gehou het - die bandopnemers was afgeskakel op daardie tydstip) gaan kritiseer in die media.
Dr Ernst voel hierdie gebeure is nie relevant wat betref Dr Bartlett se nuwe aanstelling by Tukkies nie. Hy vind 'n verband wat tussen die gebeure getrek word “onbehoorlik”. Dr Ernst self was op die komittee wat besluit het oor Dr Bartlett se aangestelling. Hy voer aan Dr Bartlett was die beste kandidaat by verre vir die pos.

Mens verstaan regtig nie Dr Ernst se opmerking oor onbehoorlikheid wat betref ‘n verband  tussen die 2006 Müller ondersoek en die 2012 Bartlett aanstelling by Tukkies nie, gegewe byvoorbeeld die appèl-aansoek rakende Prof Müller én Dr Bartlett se optrede  tydens die 2006 ondersoek wat vir meer as vyf jaar in die lug hang, sonder enige verduidelikings. Dr Ernst as aktuarius (die mees senior posisie in die NG Kerk wat die kerkreg betref) is deeglik bewus van die gewigtigheid en belang van ‘n appèl in ‘n leerdwaling ondersoek – hy is op rekord daaroor. Dr Ernst het byvoorbeeld in sy 26 Maart 2010 Beeld artikel “Stef se see of Johnny s’n?” sinvolle opmerkings gemaak oor die appèl aansoek teen die onskuldig bevinding van die ateïstiese Nederlandse predikant  
 
                                                                      Klaas Hendrikse

Picture
na aanleiding van ‘n leerdwaling ondersoek. Hendrikse wil nes Prof Müller nie Jesus se liggaamlike opstanding bely nie, en Prof Müller vind gedeeltelik aansluiting by sy “god wat gebeur” en nie meer teïsties verstaan moet word nie. Dr Ernst was spesifiek ongelukkig omdat Prof Julian Müller dit “veelseggend” beskou het dat Hendrikse onskuldig bevind was in die “oorweldigend konserwatief-Protestantse provinsie Zeeland” in Nederland. In respons op Prof Müller se opmerkings het Dr Ernst so gereageer: 

“Dit is egter net die helfte van die storie. Wat die ring bevind het, is dat Hendrikse se siening nie wesenlik verskil van dié van ander liberale teoloë in die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) nie. Müller meld nie dat die PKN ’n klomp vrysinnige dominees het nie. Hy noem nie dat ’n beduidende aantal teen die besluit gestem het nie.  Hy maak niks van die appèl teen die besluit nie”.  
 
Alhoewel in ‘n ander konteks sou mens opreg en in alle billikheid kon vra of Dr Ernst in die geval van Prof Müller se ondersoek en Dr Bartlett se betrokkenheid daarby “niks van die appèl teen die besluit (maak) nie”?


VERWARRING

Picture
Dr Ernst praat in sy 2012 Kerkbode brief van “verwarring” wat my brief oor Dr Bartlett se betrokkenheid by Prof Müller se ondersoek en nuwe aanstelling by ‘n student “gesaai” het en verbind dit met “ongekontrolleerde optrede” en “skade”. Dr Ernst is geregtig op sy standpunt, maar behoort darem ook daarvan kennis te neem dat nie almal met hom saam stem nie. 

In alle billikheid, gun ander gelowiges ook hulle verhale en ervarings van ontnugtering en verwarring gesaai deur reuse NG Gamaliëls.  Hier is so 'n paar voorbeelde:

- Verwarring gesaai deur 'n Tukkies NG professor wat eksperimenteer met die idee dat Jesus se graf leeg was omdat sy liggaam herbegrawe was, en dat die evangelies 'n  “sterk ‘legendaries’ karrakter” openbaar;

-Verwarring gesaai by ten minste een senior NG teologie student wat heel spontaan uit Suid Afrika met my kontak gemaak het in Nederland. Die student wat intussen deur Dr Ernst se kuratorium gelegitimeer is het met my gedeel oor geloof in Jesus se “opstanding”, maar dat die idee dat Jesus se dooie liggaam herbegrawe was (verstommend naby daai NG teoloog se eksperiment wat vir hulle klas gegee het) 'n goeie moontlikheid is.

- Verwarring gesaai deur Dr Willem Nicol wat by Skuilkrans NG Kerk in 2003 voor baie gelowiges en lede van die Nuwe Hervorming verklaar het dat enige iemand voortaan predikant in die NG Kerk mag word - ook hulle wat spesifiek die letterlike opstanding van Jesus ontken;

- Verwarring gesaai deur Prof Jurie le Roux wat tydens die Tukkies verhoor onomwonde erken het dat hy deur sy positiewe artikel oor Prof Andries van Aarde se Fatherless in Galilee, op sy eie manier uitvoering gegee het aan die Nuwe Hervormer Prof Pieter Craffert se uitdaging om in die openbaar te sê ons hoef nie meer Jesus se opstanding letterlik te interpreteer nie.

- Behoorlike verwarring gesaai onder redelik baie gelowiges deur drie NG dosente, hulle advokaat en Regter Buddy Swart tydens die 2006 verhoor by Tukkies deur kategories en namens die hele NG Kerk te besluit dat dit nie meer nodig is om die belydenis oor Jesus se opstanding letterlik te verstaan in die NG Kerk nie.

- En moontlik ook verwarring gesaai deur u 2009 Beeld artikel waarin u vir prof Müller se verstaan van die 
opstanding” opkom, maar dat dit nou redelik duidelik geword het dat geloof in daardie soort  opstanding op 'n “... ander dieper werklikheid ... gebaseer is ..., met die moontlikheid van beendere in 'n Jerusalemse graf (Maar in alle billikheid - miskien was u nie bewus van hierdie nuwe getuienis nie!).

Gewone NG en eks-NG lidmate, talle NG predikante en selfs NG professore het sedert Julie 2011 laat weet van hulle eie kommer en die verwarring wat gesaai word in hulle kerk oor Jesus se opstanding.  

            
            ENORME OPWINDING

Picture

Mens is egter ook diep dankbaar en
                                            opgewonde
                                                                       oor Afrikaanse gelowiges vanuit Suid Afrika, die VSA, Kanada, Nieu-Seeland, Australië, Italië, Nederland, Afrika lande, die Midde Ooste en Engeland wat persoonlik kontak maak.  Baie van die briewe is kosbaar en gryp mens aan die hart. Van die mees kosbaarstes is gewis die wat kom van NG teologie studente (en ook NG predikante). Soos Dr Ernst nou weet, het daar studente kontak gemaak voor sy Kerkbode brief verskyn het. Sedertdien is daar nog: 

“Beste Ferdie,
Ek het jou boek gelees, dit het my so geboei dat ek dit nie kon neersit nie ... Ek het by tye in jou boek skoon knop in my keel gekry ... Ek wou sommer net die
(brief) skryf om vir jou baie sterkte toe te bid omdat ek ook soveel aanklank in jou boek gevind het ... miskien loop ons mekaar dalk eendag raak, wie weet?”

Studente wat saammet my studeer het, het ook kontak gemaak of in die openbaar gereageer. Natuurlik was daar die onbewese bewerings van “bedrog” deur Rudolph Scharneck, maar daar was ook verrassend positiewe briewe. Ds Louis Scheepers skryf byvoorbeeld:

Ek het in 2005 by Tukkies begin teologie swot, en was een van die wat destyds Ferdie Mulder se verklaring onderteken het (en ONGELUKKIG daarvan onttrek het uit onkunde, nadat ons met regstappe gedreig is). Ek is ‘n baie sterk behoudende teoloog en het beleef hoe jy vertrap en sleg gesê word, wanneer jy aan die behoudende-evangeliese kant staan. Ek kan boeke skryf oor my ses jaar van “hel” by Tukkies se teologiese fakulteit ... Dit is tyd dat ons kerk se leierskap verantwoording doen, en ophou wegkruip agter die leuen dat behoudende teoloë hulle probeer swartsmeer. Ek is bereid om my geloof eerlik en opreg voor die hele wêreld te bely, en sal dit doen selfs al sal dit tot die dood lei! As ek bereid is om dit te doen, behoort ons kerkleierskap dit ook te doen!”

Mens is dankbaar vir gelowiges soos Ds Louis Scheepers (wat ook sy meesters-graad skripsie met onderskeiding geslaag het - as ek reg gehoor het) wat kontak maak en nie saam met Stef Bos kan sing van 'n “god” wat die wind en see is nie - 'n god wat “gebeur” en sekerlik ook nie vir Jesus letterlik uit die graf kon opwek nie.  Mens is dankbaar oor gelowiges wat kontak maak en glad nie bang is vir argeolgiese opgrawings nie - hulle is eerder opgewonde daaroor en vaar na die Here se diep oseaan saam met Johnny Cash wat sing:

O  Death, where is thy sting?
O Grief,  where is they victory? 
... And hope  springs eternal, just over the rise, 
When I  see my redeemer beckoning me
”.

Anders as Johnny wat reeds in die ewigheid is, sing hierdie gelowiges ook drie sinne verder oor die implikasies van ons toekomstige liggaamlike opstanding:

wees standvastig,  onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie” (1 Kor 15:58).

Van orals oor hoor en sien mens hierdie standvastigheid, onwankelbaarheid en oorvloedige werk vir die Here in gelowiges se lewens wie se Jesus die sonde en dood letterlik oorwin het - 'n Jesus wie se graf dolleeg is - 'n Jesus wie se  lewe en werk deur die kragtige werking van die Gees hulle enjinkamer is vir 'n onuitputbare klomp geloof, hoop en liefde.

In van hierdie gelowiges sien mens opwinding en nuwe lewe wat bruis. Hulle is moeg vir institusionele magspeletjies, dik rubber stempels vir kerkordes wat sommige teoloë verkeerdelik beskerm; kommissies en sinodes wat verwar,  manupileer en doodsheid kanoniseer. Hierdie gelowiges is verrassend denkend, sosiaal betrokke, nie bang vir intellektuele uitdagings nie, maar ook moeg  gelees aan die Nuwe Hervormers en Jesus Seminaar se ou uitgediende antwoorde afkomstig uit sommige streke van Duitsland en Amerika. Hulle is moeg vir ou teologie wat nie die toets van tyd kon deurstaan nie, en wat sopkombuise, sending projekte en kerkdeure oor dekades heen finaal laat sluit het. Hierdie nuwe geslag gelowiges gee brood aan hul swart, bruin en wit broers en susters in plakkerskampe en weeshuise, hulle leer hulle om vis te vang, hulle bou saam HIV klinieke, en roep sondaars - arm en ryk op tot bekering.

Hierdie gelowiges het ook 'n diep gewortelde liefde vir die kosbare belydenisse van die vroeë kerk en die Reformasie - en onthou nie net hoeveel dapper gelowiges met hulle lewens moes boed vir hul geloof nie, maar lees ook wêreld-klas Christen bybelwetenskaplikes se nuutste navorsing wat enorme geloofwaardigheid gee aan eeu-oue belydenisse! Hierdie gelowiges se kerke het ook kerkordes - maar van daardie soort wat groei en lewe bring - daardie soort kerkordes wat aan die een kant glad nie bang is vir uitreik en diep vriendskappe met ateïste en twyfellaars buite die kerk nie, maar ook in opregte nederigheid, liefde, en ook denkend, die hart van ons geloof wil vind in die lewende en bruisende waters wat stroom uit 'n leë graf in Jerusalem. Mens hoor van en sien hierdie gelowiges in nuwe, dinamiese, missionêre en gesonde gemeenskappe in Olievenhoutbosch, Silver Lakes, Mosambiek, Pretoria, Barberton, Tsaneen, Centurion, Lyttleton, Kempton Park, Potchefstroom, om net 'n paar te noem. Baie van hierdie gelowiges het buite die NG Kerk nuwe lewe gevind, ander probeer van binne hoop bring. Hoe ookal, 'n

                                             nuwe geslag jong Christene ,
                                                                                   
jeugwerkers, ingenieurs, dominees, onderwysers, pastore, dokters, pensioenarisse en nog baie ander is besig om te ontwaak. Hulle lewe, werk en geloof word nie gebou op 'n Jesus wat 'n paar dossyn wyshede verkondig het, metaforiese duiwels uitgedryf het, 'n tragiese en dapper dood gesterf het, en wie se graf deur argeoloë  opgespoor kan word nie. Hierdie geslag gelowiges se lewe, werk en geloof - ja, hulle totale identiteit word gebou op onder meer:
 
- 'n Jesus wat die godsdienstiges se institusionele magspeletjies en rubberstempel kerkordes ontbloot het,
 
- 'n Jesus wat persoonlike duiwels uit brose en soekende sondaars gejaag en hulle genees het,
 
- 'n Jesus wat nie tevrede is met verwarrende ivoortoring teologie wat dood saai nie,
 
- 'n Jesus wat vir eens en vir altyd kom afreken het met die sonde - vir die armes en rykes,

- 'n Jesus wat nie sommer lukraak kom sterf en  “op 'n dieper
vlak”  opgestaan het - met argeoloë wat dink hulle kan sy beendere vind nie, maar 'n Jesus wat die totale skepping ingrypend en radikaal verander het toe hy die menslik onmoontlike gedoen het deur liggaamlik uit die graf op te staan.

Dit is dáárdie Jesus, wat enorme hoop, nuwe lewe en ewige opwinding bring. En DIT kan geen uitgediende kerkordes, sinodes, universiteite, kommissies, regters, prokureurs of professore ongedaan maak nie. Of kan hulle?
BYLAAG
 1) Hierdie skrywe is nie in die eerste plek geaddresseer aan Dr Ernst of die NG Kerk nie, al gaan dit vrae probeer beantwoord in die lig van Dr Ernst se opmerkings. Ek is nie meer lidmaat van die NG Kerk nie en Dr Ernst het ook opgemerk dat ek klaarblyklik nie die reg het om aan NG studente ‘n ope brief te rig nie. Dr Ernst en NG lidmate mág daarom natuurlik hierdie skrywe ignoreer as hulle wil. My skrywe is ook nie geaddresseer aan ongelowiges nie. Hierdie skrywe is spesifiek gerig aan die baie gelowiges wat die afgelope maande vanuit Suid Afrika, die VSA, Kanada, Nieu-Seeland, Australië, Italië, Nederland, Afrika lande, die Midde Ooste en Engeland kontak gemaak het oor Opgestaan en saam opgewonde is oor die toekoms as gevolg van dit wat Jesus deur sy lewe, kruis en letterlike opstanding bewerkstellig het. Hierdie brief is vir julle!
2) Alles wat hier volg, moet in samehang met my boek Opgestaan gelees en verstaan word. Dit beslaan 368 bladsye (voorwoord en bylae ingesluit) en skets die agtergrond vir hierdie en ook die paar ander briewe wat ek sedert Opgestaan verskyn het geskrywe het. Sonder Opgestaan as agtergrond sal hierdie brief nie in konteks verstaan kan word nie. Lees gerus vir volledigheid sommer ook die 2006 ringsuitsprake van die dosente wat op die internet beskikbaar is.
3) Dit sal ook sinvol wees om die twee briewe waarop Dr Ernst gereageer het te lees wat volledig beskikbaar is by
www.opgestaan.com by die In die Nuus afdeling. Die titels is: Raad aan NG studente na Andre Bartlett aanstelling; en ‘n Paar gedagtes oor student Rudolph Scharneck
Daar is ook hier
http://www.opgestaan.com/kraakvars-youtubes.html ‘n Youtube wat die briewe in konteks probeer plaas en ook vertel van opwindende nuwe interessanthede hier in Europa. 

VOETNOTAS
1. As ek reg onthou het Dr Ernst later laat blyk dat sy opmerkings gesien moes word in die konteks van die drie NG Kuratoria dagbesture se persverklaring in Julie 2005 wat nie op daardie stadium werk gemaak het van gesubstansieerde kritiek nie.
2. Dié Gamaliël is verder ook omstrede, omdat hy die 2004 Algemene Sinode besluit oor homoseksualiteit so geïnterpreteer het dat seksuele verhoudings wel toelaatbaar is, teenoor Dr Ernst wat in 2007 namens die Oostelike sinode van moontlike kerkskeuring gepraat het, sou die NG Kerk homoseksuele verhoudings aanbeveel in die staat se toe nuwe huwelikswet.
3. Dr Ernst se artikel is gesofistikeerd en daar is baie waarmee ekself kan saamstem. Maar daar is verwarring omdat dit blyk dat hy nie die liggaamlike en fisieke opstanding wil aanvaar nie, terwyl hy steeds die “werklikheid” van die opstanding, asook die leë graf wil onderskryf. Dit is seker moontlik, maar soos ek gaan probeer aantoon, is dit volgens van die nuutste navorsing in Europa en Noord-Amerika nie die beste eksegese van Paulus se tekste  nie. Sy bewering dat Prof Müller wel die leë graf aanvaar sal ook later onder bespreking kom.
4. Paulus stem natuurlik nie saam met hulle oor ‘n hele rits sake nie. Hy gebruik een konsep, die saad metafoor om sy punt te maak en verbind dit met ‘n liggaamlike opstanding – wat  die Stoïsyne natuurlik belaglik gevind het. ‘n Soortgelyke voorbeeld vind mens in Handelinge 17:18-23 waar Paulus met sy opponente verskil, maar die “onbekende god” as aanknopingspunt gebruik om oor Jesus se liggaamlike opstanding te getuig.
5. Ongelowiges staan ook op, maar om veroordeel te word soos in 2 Kor 5:10 en Rom 14:10-12.
 


Comments

05/01/2012 8:40pm

Dankie, dankie DANKIE my Hemelse Vader, wat so ryklik in my Here, Jesus Christus se opstanding voorsien het!

Ferdie, dis áángrýpend mooi! Terwyl ek lees, kom daar by my ’n toenemende nuuskierige opgewondenheid, ’n blye verlange na dié dag wanneer ek “beklee” gaan wees met wat ons Vader in Sy Wysheid bedoel het my “wese” sal wees, wanneer my liggaam-saadjie met heerlikheid (soos wat ek in my wildste drome nie kan voorstel nie!) beklee gaan word. Dit is loshande die mees “up-lifting” stuk wat ek in my lewe gelees het – dit voel of ek sweef hier waar ek voor my rekenaar sit en lees - - Innig dankie vir hierdie diep-treffende stuk!

Dit herinner my aan iets moois wat prof Daniël Louw geskryf het, wat vir my so mooi was dat ek dit neergepen het:

“Vir die Christelike lewensgevoel is elke oggend se opstaan na die nag se slaap ‘n eskaton in die kleine. Elke nuwe dag is ‘n uitdaging aan die gelowige om in sy verwerking van sin – binne die ruimte van die kerk – ‘n teken op te rig van die komende ryk van God. Binne hierdie eskatologiese perspektief is troos as bystand in smart, vermindering van leed, bestryding van onreg, verbering van die wêreld en opheffing van mens-onterende diskriminasie, ‘n pastorale verantwoordelikheid. Elke aand bring vir die Christelike lewensgevoel die ondekking: die eskaton in die groete is nog nie!

(LOUW, D.J. 1985. Sin in lyding: Teologiese besinning rondom kruis en opstanding, p.132)

Reply
05/02/2012 7:50am

Hi Ferdie

Dankie vir 'n goeie en insiggewende artikel! Ek het dit geniet!

(Ps. Ek het nie my graad met lof geslaag nie, maar wel vir my Skripsie en meeste vakke onderskeidings gehad... eintlik net met 1 5 de jaars vak my lof gemis... ai).

Reply
05/03/2012 1:04pm

Ek moet baie dankie sê aan alaml wat kontak maak na hierdie stuk. Dit word opreg waardeer en bevesitg die nuwe generasie gelowiges wat met passie opgewonde is oor die toekoms omdat Jesus regtig die dood letterlike oorwin het. Kontak is gemaak deur vooraanstaande NG predikante, professore en sommer gewone lidmate. Hier is ‘n paar anonieme uittreksels:

“Middag Ferdie,
Graag wens ek jou geluk met jou baie goeie artikel oor die opstanding ... jou stuk is baie goed geskryf en bevat waardevolle inligting. Ek sal beslis die artikel vir verwysing bewaar. Dankie daarvoor asook vir jou voortgesette ywer vir die Here.”

“Hallo Ferdie,

Dankie vir die epos en jou dokument aangeheg. Dit is deeglik nagevors en verfrissend (maar ook ontstellend) om te lees. Dit gaan my verstand te bowe dat leidende teoloë lynreg teenoor Bybele gegewens verklarings oor Jesus se liggaamlike opstanding maak waarin dit afgemaak word as onwetenskaplik, dat sy beendere iewers nog gevind sal word, ens. Waarom diegene hulleself nog Christene noem, en deur die kerk aanvaar word, weet ek nie. Dalk iets van "die laaste dae waarin mense liefhebbers van hulleself (en hul eie idees oor God) sal word as van God Self"? Ek wonder soms wat die Here Self hiervan dink ...? Ek het waardering vir jou toewyding en die konsekwente verdediging van die heilsboodskap van ons Here.”

“Hallo Ferdie
Ek hou van jou stuk. Dit lyk my daar is ouens in die Noorde wat nie so lekker reguit kan dink nie. Jy wys dit goed uit. Maar jy gee ook heelwat nuwe navorsing en denke oor die opstanding wat ons help. Dankie daarvoor.”


“Hallo Ferdie
Ek het vanoggend jou epos ontvang, en my eerste indrukke van jou artikel oor Johan Ernst, Julian Muller en Andre Bartlett is beslis besonder goed. Ek dink ook dis beter as bloot net ‘n antwoord in die Kerkbode. Ek meen hier sit geweldig baie substansie hierin ... Julle jonger geslag moet nie onderskat hoe ons julle insette waardeer en hoe ‘n belangrike bydrae julle lewer nie. Hierdie dinge gaan ... nog baie weerklank in die toekoms vind!”

Beste Ferdie
Ek het jou boek “Opgestaan” deurgelees. Ek is dankbaar vir die perspektief wat dit my gegee het. Enkele van die sake wat daar aangeraak is, het ek ook persoonlik beleef. Jou weergawe het my groter perspektief daaroor gegee en daarvoor is ek dankbaar. “

Reply
Tommie
05/03/2012 9:44pm

Weereens 'n baie goeie stuk vanaf jou.
Sien uit om nog baie van jou te hoor en te leer.

Ek het so ruk terug iets gelees wat Ernst geskryf het (ek dink dit was dieselfde ernst) waarin hy beweer dat hy die Bybel glo en sy gesag aanvaar maar, wou nie in die publiek stanpunt inneem nie.

Duidelik het jy lank aan die stuk gewerk baie dankie. Ek het veral die slot geniet.

Reply
Ferdie Mulder
05/06/2012 9:44am

Weereens BAIE dankie aan almal wat persoonlike eposse stuur! Hier is nog twee, een deur 'n ou teologie vriend, die ander deur 'n vooraanstaande professor:


“Hi Ferdie
Ek het dit gelees. Dit is duideklik en oortuigend. Ek waardeer veral jou deeglike eksegese van die twee liggame in 1 Kor 15. Dis interessant hoe die Griekse dualisme vandag nog teoloë laat rondspring. As 'n mens nie prinsipiëel afsien daarvan wanneer jy Paulus probeer verstaan niwe, verstaan jy Paulus nie.”

“Ferdie
Ek het die artikel gelees oor dr Ernst. Ek is beindruk daarmee! Ferdie, dit gee my soveel hoop om te lees hoe jy met die nodige helderheid argumenteer en steeds op 'n waardige wyse die saak stel. puik! mag vele hierdeur versterk en aangevuur word!!!! Ek het ook die kommentare van mense gelees op Opgestaan se webblad. So goed om te lees hoeveel mense die boek gelees en dit goed gevind het. Die Here leef en Hy sal sy kerk bou! Gaan voort op die goeie weg!”

Reply
Pieter
10/12/2012 5:44am

Dankie Ferdi. Ek beleef ook die nuwe geslag jong Christene! En die hoop van Christus!

Reply

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply